اندرزهای کوچک زندگی

اندرزهای کوچک زندگی

روز تولد دوستانت را به خاطر داشته باش.1
 
 حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.2
 
برای فردایت برنامه ریزی کن.3

  از عبارت« متشکرم»زیاد استفاده کن.4
  
 زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.5
بزن و محکم هم بزناگر مجبور شدی با کسی درگیر شوی اولین ضربه را.6
 
برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.7
فروشند را بخراجناسی که بچه ها می.8
 
همیشه در حال آموختن باش.9
آنچه می دانی به دیگران بیاموز.10
 
روز تولدت یک درخت بکار.11
 از یاد مبردوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را.12
 
از مکانهای مختلف عکس بگیر.13
 
راز دار باش.14
 
فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.15
 
به دیگران متکی نباش.16
 
هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.17
 
اشتباه هایت را بپذیر.18
 
بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست.19
 
بعد از تنبیه بچه هایت , آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.20
 
گاهی برای خودت سوت بزن.21
 
هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.22
 
به کسی کنایه نزن.23
 
از بین کتاب  هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.24
به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.25
 
هرگز به همسرت خیانت نکن.26
 
سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی    شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.27
همیشه ساعتت را پنجدقیقه جلو بکش.28
کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد29.
 30. وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شون
 
دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار31. هیچگاه در
32. وقت شناس باش

/ 0 نظر / 24 بازدید