ناسازگاری و سازی ناساز

سازی ناساز بولبولی بال شکاوی وه ختی گولم هه ر شه پولان ده دا دلی له کولم کوردی بندیی بیانی نه وروزم گری گرتووه ده رونی پر سوزم موغی بی ئاوری شه وی یلدام چاوه ریی چاره نوسی نا په یدام که وی بی ده نگی نه و به هارانم گولی بی ره نگی چاو له بارانم کونجی جیژوانی چول و خاموشم سیبه ری نازه نینی ره ش پوشم ده ستی به ر بوی کچی گه ری شاییم هه ستی خنکاوی لاوی سه وداییم کیلی گوری شه هیدی گومناوم تاکه داری کرووزی بی ئاوم ده فته ری شیعری شاعیری رووتم شه می سه ر گورو داری تابوتم کونی گیراوی کونه شمشالم خه ونی ئالوزو خاتیره تالم ژیله موی ئاگری به یانم باوکی فرمیسکم و کوری ژانم باله سووتاوه کانی په روانه م شووشه باده ی به تالی مه یخانه م چله ریحانه ی دووره دیراوم سازی ناسازی هه لپه سیرراوم تکه ئاوه نگی سه ر گه لای زه ردم خه سته و و ده رده داری چی ده ردم ئاخرین تیشکی خوری پائیزم شاعیری پیری تووره و زیزم چون ده توانم به تو بلیم من چیم؟ خوم گومانم هه یه که هه م یا نیم!!!                                        
               محمدامین شیخ الاسلامی

ارسال شده توسط : منصور رفیعی
/ 0 نظر / 10 بازدید