عکاس آقای وهاب فرهمندی

با تشکر از ایشان

پاییز اگریقاش


کوههای اطراف روستای اگریقاش

 

پاییز اگریقاش

 

فقره قا فره گه فخریگاه فقرقاه