زندگی کیک آماده ای است که باید آن را چشید و طعم آن را خود مزه نمایی و هرکس مزه خود را برای دیگران بگوید.!