به ناوی خودای ئه وین و جوانی نوری عیشق نابیندری هه ر وه ک روحی په روانه یه هه ر که س که  ئه هلی دل نه بی مه جنونی پی دیوانه یه عاشق گه ر به دل عاشق  نه بی سوتا نی پی ئه فسانه یه مه ردانی ریگای  عاشقی سه ر دانین ، مه ردانه یه

نویسنده: پیش کیش به دلنیای خوشه ویستم