بهترین آلبوم تصاویر از مناظر
روستای اگریقاش مناظر بسیار زیبایی دارد. شما می توانید زیباترین تصاویر را از مناظر، پرندگان، مکان های مذهبی و تاریخی را ببینید.
فقط کافیست که در سمت راست به آلبوم تصاویر مراجعه فرمایید.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------------------------