ثبت کارت ملی هوشمند و نوبت گیری شروع شد...

دوستان گرامی می توانند برای این کار به آدرس خ مردوخ/پشت ترمینال سابق/جنب پلیس+10/عکاسی باران مراجعه و هرچه زورتر نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.