اینم از طبیعت اطراف روستای اگریقاش-از دولی موچ گرفته تا رودخانه!

تنها کوردستان


پست دره موچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنار رودخانه اگریقاش

 

بهار اگریقاش، مهاباد